Privacy statement

DAJC Consultancy B.V. (hierna te noemen: DAJC), gevestigd te Oirschot, beschermt de privacy van de gebruikers van haar website. DAJC neemt uw privacy zeer serieus en zal zich naar alle redelijkheid inspannen om er voor te zorgen dat uw persoonsgegevens veilig en vertrouwelijk worden verwerkt. DAJC houdt zich hierbij aan de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG). DAJC en haar medewerkers zijn zich bewust van het belang en de nodige maatregelen in het kader van deze wetgeving. Deze privacy statement licht toe wat DAJC doet in het kader van privacy.

Gegevensverwerking

Op basis van uw bezoek aan onze website worden geen enkele persoonsgegevens verwerkt. U kunt onze website bezoeken zonder dat DAJC weet wie u bent of u aan ons persoonsgegevens hoeft te verstrekken. DAJC verwerkt uitsluitend persoonsgegevens indien daarvoor een doel is vastgesteld. De gegevens worden vervolgens voor geen enkel ander doeleinde verwerkt dan waarvoor deze zijn verzameld. DAJC geeft in geen enkel geval persoonsgegevens door aan derden of gebruikt deze voor commerciële doeleinden, tenzij hiervoor uw uitdrukkelijke toestemming is gegeven.

Er is een aantal gevallen waarin DAJC graag uw naam en contactgegevens (e-mailadres en/of telefoonnummer) verwerkt. Verwerking van persoonsgegevens vindt voornamelijk plaats ten behoeve van zakelijke relaties en HR. DAJC verwerkt uw persoonsgegevens enkel op basis van de volgende grondslagen:

  • wanneer u ons hiervoor toestemming geeft, bijvoorbeeld om u toe te voegen aan ons netwerk en aan te melden voor onze nieuwsbrief;
  • voor totstandkoming of uitvoering van een overeenkomst, bijvoorbeeld in het kader van een opdracht die één van onze adviseurs bij u uitvoert;
  • om te voldoen aan een wettelijke verplichting, bijvoorbeeld verplichtingen vanuit de Belastingdienst;
  • in verband met een gerechtvaardigd belang, bijvoorbeeld registratie van onze (ex-) klanten in een klantenbestand.

Beveiliging en bewaren

DAJC heeft de nodige technische en organisatorische maatregelen genomen om zorgvuldig met jouw persoonsgegevens om te gaan. Daarnaast zijn maatregelen getroffen tegen verlies, diefstal of enige vorm van onrechtmatige verwerking.
DAJC bewaart uw gegevens niet langer dan noodzakelijk voor het vastgestelde doel. Heeft DAJC in het kader van een opdracht bij haar opdrachtgevers (bijzondere) persoonsgegevens verwerkt, dan zorgt zij dat deze documenten worden geanonimiseerd dan wel verwijderd binnen een maand na afronding van de betreffende opdracht.

Verwerkers

DAJC maakt gebruik van verwerkers voor het verwerken van bepaalde persoonsgegevens. Met deze partijen is een verwerkersovereenkomst gesloten. Uw gegevens worden enkel aan deze derde partij verstrekt wanneer dit noodzakelijk en hiertoe een doel bestaat.

Andere websites

Het kan zijn dat op onze website een aantal links zijn weergegeven die verwijzen naar andere websites. Deze websites worden te allen tijde met zorgvuldigheid geselecteerd. DAJC staat echter niet in voor de wijze waarop deze organisaties omgaan met privacy. Wij adviseren u dan ook het privacy statement van de betreffende website te raadplegen.

Rechten

Als betrokkene van DAJC heeft u verschillende rechten die voortvloeien uit de AVG. Namelijk het recht op inzage in de gegevens die DAJC van u verwerkt, deze te corrigeren en/of aan te vullen, beperken of verwijderen. Het is ook mogelijk om bezwaar te maken tegen verwerking van uw gegevens bij DAJC. U kunt hiervoor contact opnemen met DAJC via de gegevens onderaan dit statement.

Tot slot

Indien u nog verdere vragen, opmerkingen of klachten heeft over de gegevensverwerking bij DAJC, kunt u contact opnemen met de directie, te bereiken via info@dajc.nl.

DAJC behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacy disclaimer. Deze versie is vastgesteld op 18 juli 2018.